. .

Annexes

The SPA/BD protocol has three annexes: